Powiatowa Społeczna Rada

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim  

organ opiniodawczo – doradczy Starosty, powoływany zarządzeniem Starosty, na 4 lata. Zadania Rady wg ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1.inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych

2.opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3.ocena realizacji programów

4.opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Skład Rady V kadencji na lata 2019 – 2023

prezydium Rady:

  • Przewodniczący Rady –  Pan Marian Kostecki – przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec
  • Wiceprzewodniczący Rady – Pan Łukasz Januszke – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,
  • Sekretarz Rady – Pani Maria Długoszewska – przedstawicielka Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych we Bolesławcu

członkowie Rady:

  • Pan Jan Mosiądz – przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu
  • Pani Marianna Pasti – przedstawicielka Bolesławieckiego Klubu Amazonek