Zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021.

Kliknij TUTAJ

Informator

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki w roku szkolnym 2021/2022

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Bolesławiec

luty 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Spis treści

1. Podstawa prawna

2. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Bolesławcu

a) System naboru elektronicznego

b) Procedura składania wniosku

3. Punkty informacyjne dla kandydatów

a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu

b) Szkolne Punkty Informacyjne

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego

5. Warunki i tryb rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

 

1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020  poz. 910 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół ,  placówek i centrów (Dz. U. rok 2019 poz. 1737).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) zmieniające Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Bolesławcu

a) System naboru elektronicznego

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.  Absolwenci szkół podstawowych będą przyjmowani do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Nabór Vulcan. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu rekrutacja umożliwi najbardziej korzystny dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół i konkretnych klas. W elektronicznym systemie rekrutacji każdy kandydat będzie mógł wskazać trzy szkoły ponadpodstawowe według kolejności preferencji. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów, w których chciałby kontynuować edukację. Pamiętać należy, że bardzo ważna jest kolejność wyboru, gdyż system przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału, który w podaniu został wskazany na jak najwyższej pozycji, dysponującym wolnymi miejscami. O  umieszczeniu ucznia w konkretnym oddziale decydować będą punkty rekrutacyjne.

Kandydaci po zalogowaniu się na stronie internetowej https://dolnoslaskie.edu.com.pl uzyskują stały dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół publicznych w Bolesławcu oraz ich regulaminów rekrutacji. Baza danych obejmuje wszystkie typy szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej, a więc: licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Ponadto w trakcie składania wniosków dostępne są również statystyki popularności poszczególnych oddziałów. Te informacje, a także dane dotyczące wolnych miejsc, są na bieżąco aktualizowane.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą rejestrować się w elektronicznym systemie naboru indywidualnie. Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają indywidualne konto.

Za zgodą rodziców, dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli zorganizować wsparcie uczniów (kandydatów) podczas tworzenia kont w systemie naboru. W takiej sytuacji szkolni administratorzy elektronicznego systemu rekrutacji wprowadzą do bazy danych wszystkie wymagane przez system informacje o kandydatach oraz przekażą im indywidualne identyfikatory i hasła, uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru.

PAMIĘTAJ !!!

W przypadku trudności technicznych z założeniem konta i przygotowaniem wniosku, wspólnie z rodzicem udaj się do punktu informacyjnego w szkole, w której znajduje się oddział który umieściłeś na najwyższej pozycji swoich preferencji – szkolny administrator naboru udzieli Wam pomocy.

b) Procedura składania wniosku

 1. Wejdź na stronę https://dolnoslaskie.edu.com.pl
 2. Dokonaj wyboru właściwej ścieżki, wskazując część systemu odpowiednią dla siebie.
 3. Samodzielnie lub korzystając ze wsparcia szkoły macierzystej załóż konto.

Pamiętaj !!!! – zapisz login i hasło, z których będziesz korzystał podczas logowania.

 1. Wprowadź oceny i osiągnięcia za świadectwa oraz wyniki egzaminu.
 2. Zapoznaj się z ofertą szkół. Wybierz szkoły i oddziały, do których chcesz kandydować. Aby zwiększyć szansę na dostanie się do jednej ze wskazanych przez Ciebie szkół wybierz jak najwięcej oddziałów w każdej z nich.
 3. Wygeneruj w systemie wniosek i wydrukuj go. Następnie daj go do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym).
 4. Tak przygotowany wniosek dostarcz do szkoły, w której znajduje się oddział, do którego chciałbyś dostać się w pierwszej kolejności. Szkoła, do której dostarczyłeś wniosek, to Twoja szkoła pierwszego wyboru.
 5. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne osiągnięcia. Następnie zanieś do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (potwierdzoną kopię lub oryginał).
 6. Po ogłoszeniu w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych (22 lipca 2021 r.), należy dostarczyć oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. W ten sposób potwierdzasz wolę przyjęcia do tej szkoły.
 7. Jeśli dokumenty dostarczasz do technikum lub branżowej szkoły I stopnia, otrzymasz skierowanie na badanie lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 8. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 2 sierpnia 2021 r.

3. Punkty informacyjne dla kandydatów

Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej szkoły, wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, o wybranych zawodach oraz możliwościach dalszego kształcenia lub zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Szkolne Punty Informacyjne udzielą także wsparcie w przypadku trudności technicznych związanych z założeniem konta w systemie, czy przygotowaniem wniosku.

a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu

W ciągu całego roku szkolnego można skorzystać z pomocy i doradztwa zawodowego oferowanego przez Doradcę Zawodowego zatrudnionego w Poradni
Psychologiczno‑Pedagogicznej w Bolesławcu.

Doradca zawodowy realizuje indywidualne konsultacje z zainteresowanymi kandydatami i ich rodzicami (opiekunami) w siedzibie poradni (ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec) Konsultacja wymaga wcześniejszego umówienia się pod numerem telefonu 75 722 07 93.

b) Szkolne Punkty Informacyjne

W szkołach ponadpodstawowych prowadzących nabór utworzone zostaną również punkty informacyjne, w których zainteresowani będą mogli uzyskać szczegółowe informacja o ofercie szkoły lub procedurze naboru. Zapraszamy do punktów informacyjnych:

Punkt informacyjny

Adres

Telefon

e-mail

I Liceum Ogólnokształcące

im. Wł. Broniewskiego

w Bolesławcu

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11,

59-700 Bolesławiec

75 732 24 19

lo@lo.boleslawiec.pl

II Liceum Ogólnokształcące

im. J. Korczaka

w Bolesławcu

ul. Dolne Młyny 60,

59-700 Bolesławiec

75 734 53 13

sekretariat@lo2.boleslawiec.pl

Zespół Szkół Mechanicznych

im. L. Waryńskiego

w Bolesławcu

ul. Górne Młyny 1,

59-700 Bolesławiec

75 732 30 01

zsm_bc@pro.onet.pl

Zespół Szkół Budowlanych

w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51,

59-700 Bolesławiec

75 732 83 78

sekretariat@zsb.boleslawiec.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

im. mjra H. Sucharskiego

w Bolesławcu

ul. Komuny Paryskiej 6,

59-700 Bolesławiec

75 732 40 09

zsoiz1@poczta.onet.pl

Zespół Szkół Elektronicznych

 im. I. Domeyki

w Bolesławcu

ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2,

59-700 Bolesławiec

75 649 45 60

zse@poczta.internetdsl.pl

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych

im. J. Kochanowskiego

w Bolesławcu

ul. Zgorzelecka 18,

59-700 Bolesławiec

75 732 28 25

zshiu@pro.onet.pl

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH  NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 17 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

do godz. 15.00

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych ,oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r.

do 23 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1,terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7

od 14 maja 2021 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 1 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca  2021 r.;

II termin1 do 8 lipca 2021 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 1 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca  2021 r.;

II termin[1] do 8 lipca 2021 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*

od 1 czerwca 2021 r.

do 14 czerwca 2021 r.;

II termin1 do 8 lipca 2021 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin

do 17 czerwca 2020 r.;

II termin do 9 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin

do 17 czerwca  2021 r.;

II termin do 9 lipca 2021 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin

do 17 czerwca  2021 r.;

II termin do 9 lipca 2021 r.;

11

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca  2021 r.

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021 r.

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca  2021 r.

14

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

15

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021r.

do godz. 15.00

16

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.
– do godz. 14.00

17

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

18

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

19

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia  2021 r.

20

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

21

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

22

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

[1] Dyrektor szkoły -wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencjijęzykowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.Dodatkowe informacje:

 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

5. Warunki i tryb rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

 • Zasady rekrutacji reguluje rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 poz. 1737).

a) Rekrutacja uczniów, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty,b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,c) liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,d) liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,e) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,f) wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (np. ogólnokształcąca szkoła muzyczna, szkoła mistrzostwa sportowego).       

 

b) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:a) wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty z:

 • j. polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z wymienionych wyżej przedmiotów wynosi 100 punktów;b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów: j. polski, matematyka i dwa przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej brane pod uwagę przy rekrutacji do danego oddziału, przyznaje się zgodnie z zasadą:

 • 18 punktów – ocena: celujący,
 • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów – ocena: dobry,
 • 8 punktów – ocena: dostateczny,
 • 2 punkty – ocena: dopuszczający.

Za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty.c) 28 punktów uczeń może otrzymać za inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie 18 punktów,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

c) Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności.      

 
d) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym, pierwszeństwo na etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.   
    
e) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej:
– wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
     
f) W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w  postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie na badanie lekarskie zostanie wydane kandydatowi zakwalifikowanemu do szkoły, po potwierdzeniu przez niego woli podjęcia nauki w tej szkole.       
g) W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,  w określonym terminie,  rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, wskazując na  przyczynę niedotrzymania termin, informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. Niezłożenie w terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.