Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia

Deklaracja sporządzono dnia: 2021-03-01.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-01.

Treści lub funkcje niedostępne:

pliki PDF (powód: • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. • Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. )

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Grzelczyk, k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 612 17 16.

Informacje na temat procedury

zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu ustawy
Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Do budynku przy ul. Armii Krajowej prowadzą 3 wejścia oznaczone literami A, B i C. Do wejść prowadzą schody.
Dostosowanie korytarzy
Korytarze na piętrach znajdują się na jednym poziomie.
Dostosowanie schodów
Schody przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w budynku wprowadzono dodatkowe udogodnienia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym, m. in. schody oklejone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.
Dostosowanie wind
W budynku znajduje się winda przy wejściu A. Winda zjeżdża na na poziom -1 (jest to poziom równy z poziomem chodnika na zewnątrz budynku. W windzie znajdują się przyciski z numerami pięter – są oznaczone alfabetem Braille’a. Na każdym piętrze widna podaje informacje głosową o danym piętrze.
Dostępność pochylni
W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu nie ma pochylni.
Dostępność platform
W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu znajduje się platforma w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2. Aby skorzystać z platformy należy nacisnąć przycisk przy platformie i wezwać obsługę.
Dostępność informacji głosowych
W budynkach Starostwie Powiatowym w Bolesławcu nie ma informacji głosowych poza windą przy ul. Armii Krajowej 12.
Dostępność pętli indukcyjnych
W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu nie ma pętli indukcyjnych.
Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się przy wejściu A
Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność tłumacza języka migowego
Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j. z dnia 2017.10.02), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Termin realizacji usługi uzależniony jest od dostępności tłumacza w Europejskim Centrum Obsługi Głuchych, nie powinien jednak przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
• E-mail: biuro@powiatboleslawiecki.pl
• Tel: +48 75 732 32 58
• Faks: 075 732 32 50
• osobiście – u pracownika Starostwa prowadzącego dany zakres spraw.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy

Dodatkowe informacje

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) Starosta Bolesławiecki wyznaczył panią Katarzynę Grzelczyk – Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu,
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o dostępności,
3. monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4. przedstawianie Staroście Bolesławieckiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
5. współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz środowiskami osób z niepełnosprawnościami w zakresie dotyczącym dostępności.

Dane kontaktowe:

Katarzyna Grzelczyk – Koordynator do spraw dostępności

adres do korespondencji: ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec

telefon: +48 75 612 17 16

e-mail: k.grzelczyk@powiatboleslawiecki.pl

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności
Instrukcja do wniosku o zapewnienie dostępności